ANUNȚURI

Școala Profesională Coarnele Caprei
Județul Iași
Nr. 519 din 05.03.2021
ANUNȚ
POST BIBLIOTECAR

În conformitate cu prevederire HG 1027/2014 pentru modificarea și completarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a peronalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 și în baza aprobării Consiliului de Administrație al Școlii Profesionale Coarnele Caprei județul Iași.
Școala Profesională Coarnele Caprei, județul Iași organizează concurs pentru ocuparea 1 post contractual vacant bibliotecar 0,5 norme.
Condiții generale:
La concursul organizat pentru ocuparea postului de bibliotecar , pot participa persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 3 din HG nr. 286/2011, modificat și completat prin HG nr. 1027/2014, respectiv:
 Are cetățenia română și domiciliul în România;
 Cunoaște limba română, scris și vorbit;
 Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 Are capacitate deplină de exercițiu;
 Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 Îndeplinește condițiile de studii;
 Are cunoștințe de utilizare a tehnologiei informației (operare PC – word, excel, ppt.)
 Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu exepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiții specifice:
 Studii medii;
 Calificare atestată prin diplomă / adeverință curs biblioteconomie;
 Cunoștințe de operare PC (word, excel, ppt.);

Acte necesare pentru înscrierea la concurs:
a) Cerere de înscriere la concurs, adresată conducătorului instituției;
b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) Adeverință care să ateste vechimea în muncă / extras REVISAL (după 01.01.2011)/ copie xerox carte de muncă;
d) Copia certificatului de căsătorie (unde este cazul);
e) Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări precum și copii ale documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice postului;
f) Cazierul judiciar;
g) Adeverință medicală care să ateste starea corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni, anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
h) Curruiculum vitae;
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătații.
În cazul în care candidatul este decarat admis la selecția dosarului, dar a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, până la data desfășurării primei probe.
Actele prevăzute la punctele b-e vor fi prezentate și în original, în vederea verificării conformității copiilor cu acestea de către secretarul comisiei de concurs.
Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului.
Calendar concurs:
Concursul se organizează la sediul Școlii Profesionale Coarnele Caprei din județul Iași.
1. Selecția dosarelor de înscriere
În data de 22.03.2021 se va afișa rezultatul selecției dosarelor, folosind sintagma „admis” sau „respins”, însoțită de motivul respingerii dosarului după caz.
Contestațiile cu privire la rezultatul selecției dosarelor de înscriere de depun în maximum o zi lucrătoare (24 ore) de la afișarea rezultatelor selecției dosarelor, la secretariatul Școlii Profesionale Coarnele Caprei, județul Iași.
2. Proba scrisă : data de 02.04.2021, ora 10:00.
3. Proba de interviu: data de 02.04.2021, ora 13:00

PROBA SCRISĂ
Proba scrisă constă în testarea cunoștințelor teoretice ale candidatului în vederea ocupării postului vacant pentru care candidează. Aceasta se desfășoară pe baza unor teste stabilite de comisia de concurs.
Durata probei este de 2 ore.
INTERVIUL
Proba de interviu poate fi susținută de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.
În cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților. Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare.
Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:
1. Abilități și cunoștințe impuse de funcție;
2. Capacitatea de analiză și sinteză;
3. Motivația candidatului;
4. Comportamentul în situațiile de criză;
5. Inițiativă și creativitate;
Fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa întrebări candidatului. Nu se pot adresa întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie, starea materială, originea socială sau care pot constitui discriminare pe criterii de sex.
Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă, proba practică și interviu.
Rezultatele probei de concurs – proba scrisă, vor fi afișate în data de 02.04.2021 cu precizarea punctajului obținut, la sediul Școlii Profesionale Coarnele Caprei, județul Iași.
Comunicarea rezultatelor finale se face pe data de 02.04.2021, le sediul Școlii Profesionale Coarnele Caprei, județul Iași.
După afișarea rezultatelor finale, candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen prevăzut de calendarul afișat la avizierul și pe site-ul școlii.
Se consideră „admis” la concurs, candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru același post, cu condiția ca aceștia să fi obținut punctajul minim necesar. Ocuparea posturilor de același tip se va face în ordinea descrescătoare a punctajului.
Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obținut la fiecare probă fiind de: 50 puncte.

Tematica și bibliografia pentru ocuparea postului de bibliotecar.
TEMATICA PENTRU CONCURS
1. Rolul bibiotecii școlare
 Funcțiile bibliotecii școlare și ale bibliotecarului școlar
2. Dezvoltarea colecțiilor
 Mijloace de completare a colecțiilor
 Criterii de dezvolatre a colecțiilor în biblioteca școlară
3. Evidența colecțiilor
 Proceduri de evidență a publicațiilor
 Primirea publicațiilor și introducerea lor în gestiunea bibliotecii
 Documente de evidență (RMF, RI, Fișe de evidență preliminară pentru seriale)
 Reguli de completare RMF, RI.
4. Catalogarea publicațiilor
 Scopul catalogării publicațiilor
 Tipuri de cataloage
 Organizarea cataloagelor
5. Organizarea colecțiilor
 Organizarea bibliotecilor
 Aranjarea cărților la raft
6. Gestionarea bibliotecilor
 Predarea – primirea unei biblioteci școlare
 Inventarul bibliotecilor
 Proceduri și acte în contabilitate privind inventarierea colecțiilor bibliotecii școlare
7. Eliminarea din gestiune a publicațiilor
 Casarea publicațiilor
 Proceduri de casare în biblioteca școlară
8. Relații cu utilizatorii
 Regulamentul intern al bibliotecii școlare
 Serviciul de împrumut
 Sală de lectură
 Statistica de biblliotecă
 Marketingul de bibliotecă

Bibliografia :
1. Legea bibliotecilor – Legea nr. 334 din 31 mai 2002, republicată și actualizată
2. Legea Educației Naționale – Legea nr. 1 / 2011 cu modificările și completările ulterioare
3. Fișa postului de bibliotecar OMECTS nr. 6143/2011
4. Manualul bibliotecarului școlar, Atelier didactic, București, 2003 – Rudeanu Laura
5. Regulament de organizare și funcționare a bibliotecilor școlare și a centrelor de documentare și informare OMECTS nr. 5556 din 07.10.2011
6. Metodologia de aplicare a normelor ISBD (M), BCU, ABIR București, 1993
7. Anexa nr. 2 la Ordinul MEN nr. 3597/18.06.2014 – București, 2014
8. Bibliotecarul școlar – Ghid practic Eurodidact Cluj – Napoca 2002 – Ciubăncan Lucia

Director,
Prof. Bocăneț Victorița Andreea

 

Școala Profesională Coarnele Caprei

Județul Iași

Tel/fax 0232/724090

E-mail: scamcc@yahoo.com

Nr. 527/05.03.2021

 

 CALENDARUL

De desfășurare a concursului și dispoziții finale

2020 – 2021

Data Etapa de concurs Observații (locul și ora)
08.03.2021 Planificarea anunțului și calendarului concursului Avizierul unității de învățământ

Site-ul școlii

MO

08.03.2021

19.03.2021

Înscrierea candidaților Secretariatul unității

Orele 08:00 – 14:00

22.03.2021 Publicarea listei candidaților înscriși Avizierul unității de învățământ

Ora 08:00

22.03.2021 Depunerea contestațiilor cu privire la selecția dosarelor Secretariatul unității

Orele 09:00 – 12:00

23.03.2021 Rezultatul final al selecției dosarelor Avizierul unității de învățământ

Ora 08:00

02.04.2021 Susținerea probei scrise Școala Profesională Coarnele Caprei

Ora 10:00

02.04.2021 Afișarea rezultatelor Avizierul unității de învățământ

Ora 12:00

02.04.2021 Susținerea interviului Școala Profesională Coarnele Caprei

Ora 13:00

02.04.2021 Afișarea rezultatelor finale Avizierul unității de învățământ

Ora 14:00

02.04.2021 Înregistrarea contestațiilor Secretariatul unității de învățământ

Orele 14:30 – 16:00

02.04.2021 Soluționarea contestațiilor Unitatea de învățământ pană la orele 18:00
02.04.2021 Afișarea rezultatelor Avizierul unității de învățământ

Ora 19:00

05.04.2021 Validarea rezulatelor concursului în Consiliul de Administrație al Școlii Profesionale Coarnele Caprei, județul Iași Școala Profesională Coarnele Caprei

 

 

Director,

Prof. înv. primar Bocăneț Victorița Andreea